Matra DTD Parser 0.8b

com.conradroche.matra.test.decl
Class EnumAttributeTest

java.lang.Object
 |
 +--junit.framework.Assert
    |
    +--junit.framework.TestCase
       |
       +--com.conradroche.matra.test.decl.AttributeTest
          |
          +--com.conradroche.matra.test.decl.EnumAttributeTest
All Implemented Interfaces:
Test

public class EnumAttributeTest
extends AttributeTest

JUnit test case for the EnumAttributeTest class.

Author:
Conrad Roche

Constructor Summary
EnumAttributeTest(String arg0)
          Constructor for EnumAttributeTest.
 
Method Summary
 void testEnumAttributes()
          CR: JavaDoc: Add javadoc for EnumAttributeTest::testEnumAttributes
 void testSingleEnumAttributes()
          CR: JavaDoc: Add javadoc for EnumAttributeTest::testSingleEnumAttributes
 
Methods inherited from class com.conradroche.matra.test.decl.AttributeTest
suite, testAttributeStringStringintStringString, testAttributeStringStringStringArrayString, testGetDefaultDecl, testReadNextAttributeCdata, testReadNextAttributeEnum, testReadNextAttributeFixed, testReadNextAttributeTokenized
 
Methods inherited from class junit.framework.TestCase
countTestCases, getName, run, run, runBare, setName, toString
 
Methods inherited from class junit.framework.Assert
assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertEquals, assertFalse, assertFalse, assertNotNull, assertNotNull, assertNotSame, assertNotSame, assertNull, assertNull, assertSame, assertSame, assertTrue, assertTrue, fail, fail
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

EnumAttributeTest

public EnumAttributeTest(String arg0)
Constructor for EnumAttributeTest.
Parameters:
arg0 -  
Method Detail

testEnumAttributes

public void testEnumAttributes()
CR: JavaDoc: Add javadoc for EnumAttributeTest::testEnumAttributes

testSingleEnumAttributes

public void testSingleEnumAttributes()
CR: JavaDoc: Add javadoc for EnumAttributeTest::testSingleEnumAttributes

Matra DTD Parser 0.8b