com.conradroche.matra.decl
Class ParameterEntity

java.lang.Object
 |
 +--com.conradroche.matra.decl.Entity
    |
    +--com.conradroche.matra.decl.ParameterEntity
All Implemented Interfaces:
Entity, ExternalID, ParameterEntity

public class ParameterEntity
extends Entity
implements ParameterEntity

CR: TODO: Add javadoc for ParameterEntity

Author:
Conrad Roche

Fields inherited from class com.conradroche.matra.decl.Entity
EXT_ID_NONE, EXT_ID_PUBLIC, EXT_ID_SYSTEM, GLOBAL_ENTITY, PARAMETER_ENTITY
 
Constructor Summary
ParameterEntity()
          ParameterEntity Constructor.
ParameterEntity(java.lang.String content)
          ParameterEntity Constructor.
ParameterEntity(java.lang.String content, java.util.Hashtable EntityList)
          ParameterEntity Constructor.
ParameterEntity(java.lang.String name, java.lang.String value, int type)
          ParameterEntity Constructor.
 
Methods inherited from class com.conradroche.matra.decl.Entity
getEntityName, getExternalIDType, getLiteralValue, getPublicIdentifier, getReplacementText, getResolvedValue, getSystemIdentifier, getType, hasPublicIdentifier, hasSystemIdentifier, isExternalEntity, isGeneralEntity, isInternalEntity, isParameterEntity, isParsedEntity, isResolved, isUnparsedEntity, resolveValue, setEntityName, setLiteralValue, setPublicIdentifier, setSystemIdentifier, setType, toString
 
Methods inherited from class java.lang.Object
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 
Methods inherited from interface com.conradroche.dtd.decl.Entity
getEntityName, getLiteralValue, getReplacementText, isExternalEntity, isGeneralEntity, isInternalEntity, isParameterEntity, isParsedEntity, isUnparsedEntity, setEntityName, setLiteralValue
 
Methods inherited from interface com.conradroche.dtd.decl.ExternalID
getPublicIdentifier, getSystemIdentifier, hasPublicIdentifier, hasSystemIdentifier, setPublicIdentifier, setSystemIdentifier
 

Constructor Detail

ParameterEntity

public ParameterEntity()
ParameterEntity Constructor.

ParameterEntity

public ParameterEntity(java.lang.String name,
            java.lang.String value,
            int type)
ParameterEntity Constructor. CR: JavaDoc: Write the javadoc for the ParameterEntity Constructor.
Parameters:
name -  
value -  
type -  

ParameterEntity

public ParameterEntity(java.lang.String content)
        throws DTDException
ParameterEntity Constructor. CR: JavaDoc: Write the javadoc for the ParameterEntity Constructor.
Parameters:
content -  
Throws:
DTDException -  

ParameterEntity

public ParameterEntity(java.lang.String content,
            java.util.Hashtable EntityList)
        throws DTDException
ParameterEntity Constructor. CR: JavaDoc: Write the javadoc for the ParameterEntity Constructor.
Parameters:
content -  
EntityList -  
Throws:
DTDException -